Home » ร้านอาหาร » เดอะ พาวเวอร์ โบวล์ส แบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพจาก เดสติเนชั่น อีทส์ ร่วมมือกับแพช น้ำผลไม้สกัดเย็น 100 % ร่วมยกระดับวัฒนธรรมการกิน อาหาร เพื่อ สุขภาพ

เดอะ พาวเวอร์ โบวล์ส แบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพจาก เดสติเนชั่น อีทส์ ร่วมมือกับแพช น้ำผลไม้สกัดเย็น 100 % ร่วมยกระดับวัฒนธรรมการกิน อาหาร เพื่อ สุขภาพ

ประเทศไทย–29มิถุนายน2563–เดสติเนชั่นอีทส์ในเครือเดสติเนชั่นกรุ๊ปได้เล็งเห็นความสาคัญของสุขภาพและโภชนการที่เหมาะสมได้เปิดตัวอีกหนึ่งแบรนด์อาหารเพื่อสุขภาพเ ด อ ะ พ า ว เ ว อ ร์ โ บ ว ล์ ส(The Power Bowls)ใ ห้บริก า ร เ ด ลิ เ ว อ รี่ ใ น ก รุ ง เ ท พ ตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ของคนรักสุขภาพในยุคนี้เน้นความสมดุลของสารอาหารที่จำ เป็นต่อร่างกายอาทิสารต้านอนุมูลอิสระโอเมก้า  3‘โภชนาการที่เหมาะสมและสมดุลของอาหารมีบทบาทอย่างมากในเสน้ทางสู่สุขภาพที่ดีสินค้าทั้งหมดของเราปลอดจีเอ็มโอส่งตรงจากฟาร์มสู่โต๊ะของคุณ เดอะพาวเวอร์โบวล์สตัวเลือกเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ

จั บ มื อ ร่ ว ม กั บ แ บ ร น ด์ น ้ า ผ ล ไ ม ้ส กั ด เ ย็ น100%ชื่อดังจากไทยแพช(PASH)เ น้นส นั บ ส นุ นก า ร มีสุ ข ภ า พที่ดีข อ ง ทุ ก ค นทั้ง ส อ ง แ บ ร น ด์ มี วิธี ก า ร ผ ลิตที่ส ด ใ ห ม่ด้ ว ย วั ต ถุ ดิ บและส่วนผสมที่ดีที่สุดจากผลผลิตของผลไม ้จากท้องถิ่นเขตร้อนที่จะมาสร้างมาตรฐานสุขภาพที่ดีให้คนไทย’ท า ง เ ลื อ ก เ พื่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง คุ ณ’เ ป็ น แ น ว คิ ด ข อ ง เ ด อ ะ พ า ว เ ว อ ร์โบวล์สที่จะท าให้การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพของคุณง่ายยิ่งขึ้น ด้วยเมนูพาวเวอร์ โบวล์สถึง 14แบบที่มาพร้อมกับน ้าสลัดโฮมเมดไม่ว่าจะเป็น BrocnRoll (541แคลอรี) Detox(429แคลอรี)SoilMate(409แคลอรี) และOppa! (584แคลอรี)ซงึ่ลูกค้าสามารถลิ้มลองพุดดิ้งเมล็ดเชยีแบบโฮมเมดทั้ง4แบบพร้อมน ้ าผลไม ้สกัดเย็น100%จากแพช(PASH) อีก 9เมนูร่วมกันได้อีกด้วยโดยราคาของพาวเวอร์ โบวล์ จะอยู่ที่279 บาทต่อชามเซ็ทคอมโบเดอะ พาวเวอร์ โบวล์และแพช(PASH)ราคา 359บาทต่อเซท็และพุดดิ้งเมล็ดเชยีราคา 119 บาทพิเศษ!โปรโมชนั่สุดคุ้มเมื่อซอื้พาวเวอร์ โบวล์ส2ถ้วย เหลือเพียง 399 บาทเท่านั้นโดยทาการสงั่ซอื้ผ่านFacebook LINEหรือโทรศัพท์เท่านั้นกรุณาดูข ้อก าหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมส่งตรงจากฟาร์มถึงโต๊ะคุณพรอ้มจัดส่งแล้วทั่วกรุงเทพตั้งแต่เวลา11:00น.-23:30 น.ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อเ ด อ ะ พ า ว เ ว อ ร์ โ บ ว ล์สไ ด้ท า งLINE @thepowerbowlsห รือhttps: / /lin.ee/6JUl6dKInstagram @thepowerbowlsทางFacebook

ขา่วประชาสมัพันธ์www.facebook.com/ThePowerBowlsโทร 095 807 7877 หรือดูเพิ่มเติมได้ที่http://power-bowls.comแ พ ช (PASH)ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เ มื่ อ กั น ย า ย น 2 5 5 9 โ ด ย คุ ณสุ นิ ตชุ ติ น ธ ร า น น ท์( เ ล็ ก )เชฟอาหารไทยมากประสบการณ์ที่มุ่งมั่นน าเสนอแบรนด์น ้าผลไม ้สกัดเย็นรสชาตเิยยี่มสสู่ายตาชาวโลกโดยเฉพาะรสชาติของน ้าผลไม ้เขตร้อนของไทยให้เป็ นที่แพร่หลายไม่เพียงแต่ในกรุงเทพเท่านั้นยังรวมถงึในเอเชยีอกีดว้ยดูเพิ่มเติมได้ที่www.pashjuices.comและwww.facebook.com/Pashjuicesหรือโทร 0803235825

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *